Konkurs na Palmę Wielkanocną!

 

Regulamin konkursu na Palmę wielkanocną

POSTANOWIENIA OGÓLNE :
1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Konkurs na palmę wielkanocną”.
2. Organizatorem konkursu jest Zespół „Krakowiak” przy współpracy z Konsulatem Generalnym RP Monachium.
3. Celem konkursu jest:
1) Ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej i tradycji związanych
z Niedzielą Palmową i okresem wielkanocnym.
2) Popularyzowanie i poszerzanie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej.
3) Poszerzenie wiedzy na temat tradycyjnych technik i materiałów do wyrobu palm.
4) Aktywizacja dzieci i młodzieży w zakresie popularyzacji zanikającego zwyczaju
własnoręcznego tworzenia palm wielkanocnych.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci , młodzież i dorośli.
2. Zadaniem uczestników konkursu jest własnoręczne wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej.
3. Konkurs będzie odbywał się w czterech kategoriach wiekowych:
I kategoria: dzieci od 4 – 7 lat
II kategoria: dzieci od 8 – 12 lat
III kategoria: młodzież od 13 – 17 lat
IV kategoria : dorośli
4. W konkursie biorą udział tylko prace wykonane indywidualnie.
5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną palmę wielkanocną z wykorzystaniem tradycyjnych metod i materiałów.
6. Palmy powinny być wykonane z gałązek, suszonych lub bibułkowych kwiatów oraz różnokolorowych wstążeczek.
7. Przed przystąpieniem do pracy zachęcamy do poszerzenia wiedzy na temat tradycyjnych technik wyrobu palm, rodzajów materiałów, a także znaczenia palm w tradycji ludowej.
8. Palmy wykonane ze sztucznych materiałów zakupionych w sklepie będą dyskwalifikowane.
9. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace autorskie, które wcześniej nie były nigdzie nagradzane i publikowane.
10. Prace konkursowe należy dostarczyć do Konsulatu Generalnego w Monachium Röntgenstraße 5 w Niedzielę Palmową 28 marca 2021 roku . Godziny dla poszczególnych grup wiekowych zostaną podane w późniejszym terminie.
11. Udział w konkursie należy zgłosić do 10 marca 2021 roku na adres e-mail ; menhard@krakowiak-muenchen.de
12. Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie podpisane przez osobę dorosłą ,rodzica lub opiekuna prawnego ,stanowiącym Załącznik do niniejszego Regulaminu.

OCENA PRAC KONKURSOWYCH
1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora w dniu 28 marca 2021.
2. Komisja oceni prace konkursowe według następujących kryteriów;
a) zgodność z tematem
b) kreatywność i wyobraźnia
c) estetyka wykonania
d) pomysłowość i oryginalność prac
e) walory artystyczne ,kompozycja ,kolorystyka, technika wykonania
3. W każdej kategorii zostanie przyznane I ,II i III miejsce
4. Werdykt Komisij Konkursowej jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie
5. Zwycięscy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

PRAWA AUTORSKIE
1.Uczestnik biorąc udział w konkursie oświadcza że;
a) Wyraża zgodę na wszelkie formy publikacji zdjęć nadesłanej pracy konkursowej w tym
na wystawie , w stronie internetowej lub innych materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora.
b) Nie będzie rościł prawa do wynagrodzenia z tytułu publikacji i rozpowszechniania przez Organizatora zdjęć pracy konkursowej.
c) Wyraża zgodę na opublikowanie przez Organizatora podstawowych danych autora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do;
a) Wprowadzenia zmian w regulaminie wynikających z powodów organizacyjnych od niego niezależnych.
b) Nieroztrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości prac.
c) Odwołania konkursu bez podania przyczyny

 

error: Content is protected !!